หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 36 งาน

1. Instrument Engineer

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

- ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือวัดให้อยู่ในสภาพดี
- ปรับเทียบเครื่องวัดให้มีความแม่นยำอยู่เสมอ
- จัดทำแผนก
วันที่ 22 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรพลังงาน, วิศวกรเคมี,วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรอุตสาหกรรม, วิศวกรแมคาทรอนิกส์

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

1. วิศกรไฟฟ้า, พลังงาน,เครื่องกล - ทำหน้าที่ควบคุม วางแผน ออกแบบ การบำารุงร้ักษาเครื่องจักรกลพลังงาน วันที่ 22 มิ.ย. 2558
อัตรา 4
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

1. วางแผนประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารของบริษัท
2. บริหารจัดการงานและประสานงานการจัดกิจกรรมต่างๆ
วันที่ 22 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน 20,000 - 35,000 บาท
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

1. ติดตามใบแจ้งหนี้พร้อมตั้งหนี้ในระบบ และกระทบยอดในส่วนของสินค้าคงเหลือ (วัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป)
วันที่ 22 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

1. ศึกษา พัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานทางธุรกิจ
2. วิเคราะห์ข้อมูล สนุบสนุนการจัดทำแผนงาน ระบบงานต
วันที่ 22 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

1. ปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบภายในและแผนบริหารความเสี่ยง ด้านเกษตร
2. สรุปผลการตรวจสอบ พร้อมจัดทำรา
วันที่ 22 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. ช่างผลิต, ช่างไฟฟ้า, ช่างเทคนิค, ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

ดูแลรับผิดชอบ ในแผนกที่สังกัด งานซ่อมบำรุง งานผลิต การควบคุมคอนโทรลเครื่องจักรในอุตสาหกรรมน้ำตาล
อื
วันที่ 22 มิ.ย. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. วิศวกรจัดซื้อ

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้าง, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน, สรรหาผู้ขายรายใหม่, หากมีประสบการณ์ด้าน ISO วันที่ 22 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ Logistic

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

- กำหนดและวางแผนการดำเนินการควบคุมคุณภาพในกระบวนการบรรจุน้ำตาลทั้งหมด,กระบวนการการจัดการคลังสินค้าน้ วันที่ 19 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. หัวหน้าแผนกสำรวจและบริการไร่

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตามที่รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง
แล้วนำมาปฏิบัติให
วันที่ 19 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. หัวหน้าแผนกรถไถและเครื่องจักรกลในไร่

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

- บริหารงานด้านเตรียมดินปลูกอ้อยและบำรุงตอให้กับชาวไร่ส่งเสริม โดยควบคุมงานให้มีคุณภาพดีและสร้างผลปร วันที่ 19 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. พนักงานธุรการแผนกนักสำรวจและบริการไร่

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

ติดต่อประสานงาน จัดทำเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักสำรวจและบริการไร่ให้เป็นไปตามแผนงานของแผนก วันที่ 19 มิ.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. นักสำรวจ / จัดหาวัตถุดิบ

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

- สำรวจพื้นที่ตามกลุ่มเป้าหมายตามแผนงาน
- ประสานงานทางด้านจักรกลเกษตร และหน่วยงานสนับสนุนวัตถุดิบ
วันที่ 19 มิ.ย. 2558
อัตรา 10
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. พนักงานแรงงานสัมพันธ์

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

รับผิดงานด้านแรงงานสัมพันธ์ จัดกิจกรรม สร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เป็นตัวกลางร วันที่ 5 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. พนักงานส่งเสริมเกษตร

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

- วางแผนและลงพื้นที่ในการขยายพื้นที่
- ให้ความรู้เกษตรกรในการปลูกอ้อย
- ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนของเก
วันที่ 5 ม.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. พนักงานบัญชีวัตถุดิบ

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

จัดทำบัญชีวัตถุดิบ รายงานข้อมูลประจำวัน ตรวจสอบรายการวัตถุดิบอ้อย ประมวณผลการคำนวณวัตถุดิบ คำนวณผลกา วันที่ 5 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. วิศวกรเครื่องกล

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

- วางแผน ออกแบบ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
- ตรวจสอบเครื่องจักร วางแผนและบริหารงบประมาณประจำปี
วันที่ 5 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

1. วางแผนประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารของบริษัท
2. บริหารจัดการงานและประสานงานการจัดกิจกรรมต่างๆ
วันที่ 5 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. พนักงานตรวจสอบและบริหารหนี้

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

- ติดตามตรวจสอบการส่งเสริมอ้อย
- การติดตามและบริหารจัดการการส่งเสริม
- การสนับสนุนข้อมูลแปลงอ้อยแก
วันที่ 5 ม.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. เจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

งานมวลชนสัมพันธ์
- วางแผนงานการดำเนินการด้านงานมวลชนสัมพันธ์ประจำเดือน เพื่อลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบโรง
วันที่ 5 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

- ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทตามแนว COSO
- รวบรวมเอกสารหรือหลักฐานได้ถูกต้อง
- บันทึกและเสนอแน
วันที่ 5 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. หัวหน้ากะควบคุมคุณภาพ

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

-ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ การผลิต การบรรจุภัณฑ์ และการจัดส่ง ของสินค้า
ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
-ตรวจสอ
วันที่ 5 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. ช่างไฟฟ้ารถยนต์

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

-ซ่อมรถทุกชนิดในบริษัทให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานและทันตามกำหนดเวลา
-จัดเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระ
วันที่ 5 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

1. ติดตามใบแจ้งหนี้พร้อมตั้งหนี้ในระบบ และกระทบยอดในส่วนของสินค้าคงเหลือ (วัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป)
วันที่ 5 ม.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

ดูแลรับผิดชอบด้านเอกสาร , ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ , จัดทำรายงานสรุปยอด, ประสานงานติดต่อบุคคลภายนอกที่เ วันที่ 5 ม.ค. 2558
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
26. พนักงานจัดซื้อ

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

1.รับ PR จากฝ่ายต่างๆเพื่อจัดซื้อจัดหาตาม PR ที่ต้องการ
2.หาข้อมูลร้านค้าต่างๆเพื่อเปรียบเทียบ
3.ต
วันที่ 5 ม.ค. 2558
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
27. เจ้าหน้าที่สรรหาและพัฒนาบุคลากร

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

- จัดทำแผนการสรรหา ดำเนินการสรรหาตามแผน
- กำหนดช่องทาง และวิเคราะห์ปัญหา เพื่อให้ได้บุคลากรตรงตามคว
วันที่ 25 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
28. พนักงานส่งเสริมเกษตร

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

- วางแผนการขยายพื้นที่
- ให้ความรู้เกษตรกรในการปลูกอ้อย
- ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนของเกษตรกรตามพื้นที
วันที่ 25 ก.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
29. พนักงานเคมีวิเคราะห์

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำตาล โมลาส ค่าสี การตรวจสอบคุณภาพน้ำ การวิเคราะห์สารเคมี อื่นๆตามที่รับมอบหม วันที่ 25 ก.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
30. หัวหน้าแผนกเคมีวิเคราะห์ / ควบคุมคุณภาพ/ ระบบงานคุณภาพ

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต , ควบคุมดูแลประสานงานระบบคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ , สนับสนุนกิจกรรม และปฏิบัติต วันที่ 25 ก.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
31. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

- จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการและตรวจสภาพด้านความปลอดภัยเพื่อเสนอต่อหัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อมและความปลอด วันที่ 25 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
32. หัวหน้าแผนกกฎหมาย

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

การติดตามลูกหนี้
การฟ้องคดี/การดำเนินการด้านเอกสารและประสานงานหน่วยงานภาครัฐ
การจัดทำนิติกรรมสัญญา
วันที่ 25 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
33. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

- ตรวจสอบราคาและเปรียบเทียบ Supplier ก่อนเปิดใบสั่งซื้อ
- ออกใบสั่งซื้อตามใบขอซื้อ
- ติดต่อประสานง
วันที่ 25 ก.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
34. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

แก้ไขปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย วันที่ 25 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
35. หัวหน้าหน่วยบรรจุภัณฑ์พิเศษ

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

- ควบคุมการผลิตน้ำตาล Repack ให้ได้ตามเป้าหมาย ของการผลิตและคุณภาพของสินค้าตามข้อกำหนด
- ควบคุมการท
วันที่ 25 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด นครราชสีมา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
36. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี, ประเมินความเสี่ยง, จัดทำรายงานการตรวจสอบ วันที่ 25 ก.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
คลองเตย วัฒนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี